Angrerett

DIN RETT TIL Å ANGRE


Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse eller den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får det siste partiet eller den siste delen i fysisk besittelse. 

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å bryte avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post).

  • Nettbutikkens navn
  • Bedriftens navn
  • E-post adresse
  • Geografisk adresse

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. (Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.)

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen

Vi vil bære kostnadene ved å returnere varene. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon

Laget etter blankett Q-0321B 06.2014

ANGRESKJEMA

Angreskjema ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester.

Kopier og fyll ut - returner dette skjemaet dersom du ønsker å gå fra avtalen 

Utfylt skjema sendes til:

  • Nettbutikkens navn
  • Bedriftens navn
  • E-post adresse
  • Geografisk adresse

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende: (sett kryss)

  • Varer (spesifiser på linjene nedenfor) tjenester (spesifiser på linjene nedenfor)
  • tjenester (spesifiser på linjene nedenfor)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................


Dato:...............................


Forbrukerens/forbrukernes underskrift (dersom papirskjema benyttes)


.............................................................................................
Laget etter blankett Q-0319B 06.2014